• Privacy Policy Open or Close

  Stichting Speelhof Hoogerzael is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  Stichting Speelhof Hoogerzael
  Seisweg 32
  4334 AJ Middelburg

  email: contactformulier
  www: www.speelhofhoogerzael.nl

  Persoonsgegevens

  Stichting Speelhof Hoogerzael verwerkt persoonsgegevens. Hieronder volgen de verschillende opties waarbij er informatie verwerkt kan worden.

  Contactformulier

  Op Stichting Speelhof Hoogerzael kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. De gegevens welke worden ingevuld worden niet opgeslagen in een database.
  Zodra het contactformulier is ingevuld en u klikt op de knop verzenden wordt er een mail gestuurd naar ons e-mailadres
  De gegevens zijn enkel beschikbaar in het e-mailprogramma en zullen enkel gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden.

  Verhuur & Workshops

  Op Stichting Speelhof Hoogerzael kunt u zich aanmelden voor een workshop of het objecten huren. Tijdens de registratie wordt uw naam, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen in een database. Zodoende kunnen wij u via de mail contacteren.

  Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Om aan de eisen van de AVG te voldoen zijn de volgende acties uitgevoerd bij Google:

  • er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd;
  • 'gegevens delen' is uitgezet;
  • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Stichting Speelhof Hoogerzael gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Stichting Speelhof Hoogerzael neemt de bescherming van deze website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
  Stichting Speelhof Hoogerzael wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Wijzigingen privacybeleid

  Stichting Speelhof Hoogerzael behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Stichting Speelhof Hoogerzael te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadpleeg deze pagina.

  Disclaimer

  De inhoud van www.speelhofhoogerzael.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Stichting Speelhof Hoogerzael tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Speelhof Hoogerzael expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 • Algemene informatie over het Speelhof Hoogerzael Open or Close

  Speelhof Hoogerzael is een natuurspeelterrein waar natuurlijk spelen en ontdekken hand in hand gaan. Je kunt er ravotten tussen het groen, spelen met water op de waterspeelplek of op onderzoek gaan in de natuur.Kortom je mag hier heerlijk ongehinderd spelen, bouwen, klimmen en ondertussen ontdekken wat de natuur om ons heen allemaal te bieden heeft.

  Er zijn moestuintjes waar je je eigen groente kunt verbouwen en fruitbomen waar je van mag plukken en snoepen.

  Ook voor volwassenen is het Speelhof een fijne plek om elkaar te ontmoeten, een beetje te tuinieren of een handje mee te helpen op het terrein. Of om een kopje koffie of thee te drinken en lekker in het zonnetje te zitten terwijl de kinderen aan het spelen zijn.

  Het Speelhof vind je langs de Sandberglaan in Middelburg. De ingang ligt aan de Seisweg en aan het Seispark (zie de plattegrond).

  Het Speelhof is de hele week overdag vrij toegankelijk. Het is niet toegestaan op het terrein te fietsen of honden mee te nemen.

 • Info paviljoen Open or Close

  Paviljoen op Speelhof Hoogerzael

  Het paviljoen op het Speelhof is het hart van ons terrein. Het paviljoen is gebouwd naar een ontwerp van Bert Metselaar. Bij het ontwerp en bouw van het paviljoen is gestreefd naar een praktisch en duurzaam gebouw passend in de natuurlijke omgeving van het Speelhof. Het gebouw bestaat uit het casco van een kassysteem (Venlo kas) dat deels is dicht gewerkt en deels is voorzien van gehard glas. De grootste ruimte in het paviljoen is de ontmoetingsruimte. Deze ruimte heeft aan drie kanten glazen wanden en ook het dak is van glas. De andere ruimten, keukenhoek, toiletten, kantoorruimte en bergruimte hebben een geïsoleerd dak en dito wanden. Het dak is deels een ‘groendak’ en deels bezet met zonnepanelen om stroom op te wekken, bv. voor de waterpompen. De buitenwanden zijn gepotdekseld , van hout en zwart geschilderd met witte kozijnen. Dit is in de stijl van authentieke Zeeuwse schuren. Achter het gebouw is een grote tank in de grond verwerkt. Deze dient voor de opvang van het regenwater van het dak. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt om de toiletten door te spoelen, planten in de schooltuintjes te begieten en voor schoonmaakwerk. Zo sparen we drinkwater uit.

  De ontmoetingsruimte wordt gebruikt voor lesmomenten voor het schooltuinieren, diverse workshops en verder als plek waar mensen kunnen verblijven tijdens openingsuren van het paviljoen. Ook worden er in deze ruimte in het vroege voorjaar plantjes gekweekt voor de tuintjes van de kinderen. Kortom een “multi ruimte” waar veel activiteiten plaats vinden.

  Het paviljoen is geopend van 1 maart tot en met 31 oktober op woensdag-vrijdag en zaterdag –middag van 13.00 tot 17.00 uur.

  In het paviljoen wordt je vriendelijk ontvangen door een van onze vrijwillige gastvrouwen/heren en kan je diverse drink –en eetwaren kopen. Ook kan je er terecht voor een schepnetje met emmer of een hangmat huren waarin je lekker van de zon kan genieten.

  Het is mogelijk om het paviljoen, buiten de vaste openingstijden, te huren voor een eigen workshop of activiteit. Lees verdere bijzonderheden hierover op onze website onder “verhuur en workshops”.

 • ANBI Organisatie Open or Close

  De Stichting Speelhof Hoogerzael heeft een ANBI status.

  Dit betekent een Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

  Wat is een ANBI?

  Instellingen kunnen bij de belastingdienst vragen hen aan te wijzen als ANBI. Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

  - kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen

  - instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut

  Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

  U kunt gewone of periodiekegiften doen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

  Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

  - U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI.

  De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.

  - U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
  - Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
  - U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

  Kosten die u maakt voor een instelling

  Maakt u kosten voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u deze kosten aftrekken als een gewone gift.

  Vrijwilligerswerk

  Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u als vrijwilliger een bedrag aftrekken als een gewone gift.

 • Waar komt de naam Hoogerzael vandaan ? Open or Close

  De naam Hoogerzael is afkomstig van een buitenplaats genaamd Hoogerzael, in sommige literatuur ook wel Hogezale genoemd, waarvan we weten dat dit in het verleden op en nabij het terrein heeft gelegen waarop nu het speelhof Hoogerzael wordt gerealiseerd.

  In de Cronyk van Zeeland van M.Smallegange (1696) geeft een uitvoerige beschrijving van hof Hoogerzael waarin alle aspecten van een voorname buitenplaats voorkomen

  In de zeventiende eeuw gebruikte David van Nisse, raad en schepen van Goes en gecommitteerde raad van Zeeland en in de Admiraliteit, Hoogerzael als zomerhuis. Hij was gehuwd met Clara van Borssele van der Hooge. Deze “norse David” schijnt een lastig man geweest te zijn. Maar aan Hoogerzaelheeft hij veel geld gespendeerd en dit buiten het uiterlijk gegeven zoals dat door Smallegange is beschreven.

  “Te Middelburg vertoevende, bewoonde hij het zomerhuis Hogerzale ( de Hooge Sale anno 1564) buiten de Seispoort.

  Het buiten was “seer cierlijk nieuw gebouwt, vierkant rontom uit het water opgetrokken”met in de tuin beelden en bustes en binnen prettige kamers en “een see groote en heerlijke Zaal, allesins de aengenaemste uitsichten  verschaffende” Via een ophaalbrug kwam men op een brede weg die naar het gebouw leidde. Aan weerzijden van de laan waren bomen, struiken en bloemen geplant, waaronder uitheemse en bijzondere gewassen. ’s Winters werden deze in grote getale in een orangerie bewaard, “soo dat men diergelijke in geheel Zeeland niet vind”. Achter de hagen bevonden zich moestuinen. Om het huis heen was een vijver aangelegd die achter het huis uitliep in twee armen, die daar een “kostelijken Bloemhof(…) vol van de schoonste en ongemeenste bloemen, uit alle landen naeuwkeurig by een gehaelt”omvatten. Langs de schuttingen stonden fruitbomen, “soo dat de Zeeuwsche Flora en Pomona hier sonderling haren Throon bezitten”. Achter de vijver bevonden zich nog hoven met fruitbomen en vier parken, waarin verschillende gebouwtjes en kooien voor fazanten, patrijzen, duiven, kippen en eenden stonden. Voeg daar nog een “fraey boeren-huis, een Oraenjery-stove, een stalling en een Koetshuis”aan toe, en de lyrische, zeer waarschijnlijk overdreven, beschrijving van Smallegange is compleet. Helaas zijn er over deze buitenplaats verder geen betrouwbare gegevens te vinden. Vermoedelijk is het gebouw in de Franse tijd afgebroken. Bij aanleg van het Seispark tussen 1995 en 1997 zijn er grote brokstukken van een fundering uit de grond tevoorschijn gekomen. Het kan zijn dat ze afkomstig waren van Hoogerzael.

 • Huisregels Speelhof Hoogerzael Open or Close

  Huisregels

  Voor het terrein van het Speelhof Hoogerzael

  1. Algemeen ;

  -          Deze huisregels worden vastgesteld door het bestuur van de Stichting Speelhof Hoogerzael hierna te noemen BSSH.

  -          Deze huisregels gelden voor alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van het Speelhof Hoogerzael

  -          Wijzigingen op deze regels zijn van kracht na een bestuursbesluit daarover en na publicatie op de website van de stichting Speelhof Hoogerzael.

  1. Reguliere openingstijden

  -          Het terrein is 7 dagen in de week open en toegankelijk tussen zonsopgang en zondsondergang. De openingstijden van het paviljoen worden in overleg met de coordinator educatie nader bepaald en worden kenbaar gemaakt bij de toegang van het paviljoen.

  1. Leefregels ;

  Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van het Speelhof Hoogerzael

  -          Zijn  vriendelijk voor elkaar , we schelden en vloeken niet

  -          Hebben resprect voor de natuur en vernielen hieraan niets

  -          Houden het terrein schoon en gooien afval in de prullenbakken

  -          Zijn zuinig op de aanwezige spullen

  -          Fietsen niet op het terrein, deze worden geplaatst op de daarvoor aangelegde  plekken nabij de toegang van het terrein.

  -          Nemen geen honden mee op het terrein

  -          Bezoekers volgen de aanwijzingen en/of verzoeken, gericht op gewenst gedrag en een ordelijk verloop op het Speelhof, van de coördinator educatie en/of van de beheerder van het Speelhof ten alle tijden op. Beiden zijn te herkennen aan kleding met het logo van het Speelhof Hoogerzael.

  1. Overig (gedrag)regels

  -          Roken in het paviljoen is niet toegestaan.

  -          Het gebruik van alcohol op het terrein is verboden met uitzondering van bijzondere of besloten activiteiten en met uitdrukkelijke toestemming van BSSH.

  -          BSSH kan personen op basis van herhaaldelijk, ongewenst gedrag de toegang tot het paviljoen en/of het terrein van het Speelhof Hoogerzael voor bepaalde tijd ontzeggen. Een ontzegging dient, bij voorkeur, schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan de betrokken persoon.

 • Doelstelling, Beleid en Financiën Open or Close

  Doelstelling:
  De doelstelling van Speelhof Hoogerzael is:
  het realiseren en in stand houden en exploiteren van een goed in de omgevingingepaste natuurlijke en educatieve tuin, ravot- en speelbos, gebaseerd op deuitgangspunt : educatie, duurzaamheid, sociale betrokkenheid en sociale cohesie.

  Beleidsplan:
  Om de doelstelling mogelijk te maken, organiseert Speelhof Hoogerzael gedurende het jaar diverse evenementen zoals een kerstboomverbranding, NL doet, de "plantjesdag", "Slootjesdag". Er worden op het Speelhof met regelmaat educatieve workshops aangeboden en we organiseren een natuurclub voor kinderen waar ze in het seizoen iedere woensdag welkom zijn. Verder doen we mee aan de landelijke natuurdagen zoals de “Boomfeestdag”, het “Modderfeest” en de “Nacht van de Nacht”.
  Ons paviljoen is van maart t/m oktober geopend en is ook onder bepaalde voorwaarden te huur. De inkomsten uit huur en verkoop van koffie en thee e.d. komen ook ten goede aan de doelstelling. Zo ook de opbrengsten uit de educatieve workshops die door ons worden gegeven.
  Er zijn een aantal schoolklassen jaarlijks aan het schooltuinieren op ons terrein. De vergoeding hiervoor en de donaties van onze “Vrienden van het Speelhof”, ontvangen schenkingen en gelden van fondsen, helpen ook mee aan te realiseren van de doelstelling.
  Meer informatie over onze activiteiten vindt u op deze website onder: “Agenda en Nieuws”.

  Beloningsbeleid:
  Bestuursleden, mede-beleidsbepalers en vrijwilligers ontvangen geen andere beloning voor hun taken dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Omtrent het in dienst zijnde personeel wordt verwezen naar de toegepaste CAO Zorg en Welzijn. Ook de bedrijven waaraan deze personen middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden, ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

  Balans 2016 voor website

  Staat van BL website

 • Locatie Open or Close

  Openen in groot venster

  Bezoek en parkeren bij Speelhof Hoogerzael

  Steeds meer bezoekers weten het Speelhof te vinden. Heel fijn want daar is het uiteraard ook voor bedoeld. Graag bieden we u als bezoeker een prettig en verrassend verblijf op het Speelhof. Maar ook voor de omwonenden van het Speelhof willen we het graag zo prettig mogelijk houden. Want naarmate het Speelhof meer wordt bezocht is het risico dat er overlast voor omwonenden ontstaat groter. Overlast kan ontstaan door komende en gaande auto's die in de directe omgeving een parkeerplaats zoeken. Daarom willen we u als bezoeker vragen zo veel mogelijk op de fiets te komen. Mocht u toch met de auto komen om deze dan te parkeren op de daarvoor beschikbare parkeerplaatsen en niet voor uitritten. Tevens willen we u vragen bij het weggaan uw auto te keren aan het einde van het Seispark via de daar aanwezige "mini-rotonde" in plaats van het draaien van uw auto via de oprit van een van de woning op het Seispark. Het Seispark is verder een 30km. zone dus hou u aan deze snelheid en hou rekening met kinderen die de weg oversteken om het Speelhof te gaan bezoeken of hebben bezocht.

  Op deze manier houden we het voor bezoekers en bewoners prettig en leefbaar.

  Bedankt voor uw medewerking.

 • Belangrijke websites Open or Close

  Hier volgens enkele sites welke gerelateerd zijn aan deze website:

  - Stichting Griffioen „de Wijk” zet zich in voor alle bewoners, zowel jong als oud, binnen de wijk "Griffioen". Dezelfde wijk als waar deze educatieve tuin komt te liggen.

  - De stichting is in juni 2005 opgericht uit onvrede met het groenonderhoud in de Middelburgse bomenbuurt. De stichting bestaat uit buurtbewoners die sindsdien op vrijwillige basis het groen in hun buurt beheren.

  - De stichting heeft ten doel: Het behoud, verbeteren en versterken van de huidige kernkwaliteiten van het Nationale Landschap Walcheren (NLW) in het bijzonder in het gebied De Cleene Hooge.

  - Een stichting welke werkt aan meer natuurrijke, avontuurlijke, speelse buitenruimte.

   

 • Donateur worden Open or Close

  Om ons werk voor Speelhof Hoogerzael te kunnen blijven doen hebben wij ook uw financiele steun hard nodig.

  Met een bijdrage van (minimaal) 15 euro per jaar zou u ons al een eind op weg helpen. Een ander bedrag mag natuurlijk ook.

  Bent u bereid een bijdrage te geven dan kunt u het machtigingsformulier invullen en inleveren op Seisweg 138a te Middelburg. Het machtigingsformulier kunt u hier downloaden. Geeft u de voorkeur aan een eenmalige bijdrage dan kan u deze overmaken op IBAN nummer NL90RABO0120289202 ten name van Stichting Speelhof Hoogerzael onder vermelding van "donatie". Geeft u liever een contante bijdrage dan kunt u deze in een gesloten envelope (eventueel) voorzien van uw naam en adres inleveren op een van bovenstaande adressen.

  Met vriendelijk groet,

  Bert Metselaar ad interim penningmeester

 • Contactformulier Open or Close

  U kunt contact met ons opnemen door het invullen van het contactformulier.

 • Inloggen Open or Close
 • Over de website Open or Close

  De website is gemaakt in Joomla versie 3.

  Voor een optimale werking van de site is het aan te raden de nieuwste webbrowser te installeren.

  De optimale resolutie is 1024*768 of hoger.

  Voor vragen over webdesign en domeinhosting kun je terecht bij www.MWebDesign.eu

  Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen niet zonder toestemming van Stichting Speelhof Hoogerzael worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.