Diversiteit en Gedragsregels

Integriteit

“Iedereen doet mee. We houden rekening met elkaar en met de ander.”

In Speelhof Hoogerzael is plaats voor iedereen. Samen zorgen we voor een fijne en open sfeer om te spelen, te ontspannen en te leren. Een open sfeer betekent ook niet dat iedereen altijd kan doen wat zij of hij wil. Dat gaat ten koste van anderen. Samen letten wij actief op veiligheid, eerlijkheid, ruimte en respect voor elkaar. Wij treden op tegen onverdraagzaamheid, pesten, intimidatie, vernieling en agressie. Daarvoor hebben wij spelregels opgesteld die voor iedereen leesbaar en duidelijk zijn.

Grensoverschrijdend gedrag, van bezoekers of vrijwilligers, wordt niet getolereerd. Klachten daarover kan iedereen inbrengen bij het bestuur. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld. Grensoverschrijdend gedrag van bezoekers of vrijwilligers kan leiden tot het ontzeggen van de toegang, bij vrijwilligers tot schorsing of beëindiging van de overeenkomst. Het bestuur kan besluiten tot melding of aangifte bij de politie.