Huur- en gebruiksvoorwaarden Speelhof Hoogerzael

Aanvragen voor verhuur kunnen uitsluitend worden gedaan via de website.

Wanneer een particulier of een school c.q. organisatie gebruik wil maken van het terrein zonder gebruik van faciliteiten, wordt dit aangemerkt als een georganiseerde activiteit in groepsverband.

Deze dient dit eveneens vooraf te worden aangemeld via de website. Indien een particulier alleen gebruik wil maken van het toilet tijdens een kinderfeestje (niet op woensdag-, vrijdag- of zaterdagmiddag) is een vergoeding verschuldigd voor toiletgebruik. Dit laatste geldt ook indien een school of vereniging met een groep kinderen wil komen spelen buiten de openingstijden van het Paviljoen.

Verhuur van het Paviljoen is uitsluitend mogelijk met inbegrip van een door het bestuur aangewezen vrijwilliger, tevens toezichthouder (zie artikel 4.) Gedurende de in de huurovereenkomst genoemde periode is deze in Speelhof Hoogerzael aanwezig, tenzij na overleg met het bestuur uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: algemeen

Verhuur aan derden of het gebruik van het terrein voor activiteiten van derden is alleen mogelijk na ondertekening van een huurovereenkomst. In de huurovereenkomst worden de persoonlijke gegevens van de huurder, de huurperiode, de huurprijs en eventuele andere bepalingen opgenomen.

Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart huurder zich akkoord met deze huur- en gebruiksvoorwaarden.

Verhuur aan derden is mogelijk voor de volgende doelen:

  • Onderwijsactiviteiten, binnen of buiten schooltijd: zoals schoolreisjes, excursies, feestmiddagen, sportactiviteiten etc., – via leerkrachten of besturen;
  • Activiteiten georganiseerd door de stichtingen of verenigingen die in de wijk De Griffioen actief zijn – via hun bestuur;
  • Activiteiten georganiseerd door derden, die gerelateerd zijn aan natuurbeleving, milieu-educatie, sport en spel, of jeugdwerk – via hun medewerkers of besturen;
  • Bijeenkomsten en vergaderingen van overheidsorganen of rechtspersonen – de laatsten via hun bestuur.

Het paviljoen wordt niet verhuurd aan particulieren voor feesten, verjaardagen of borrels van volwassenen, tenzij verbonden aan of na afloop van een activiteit of bijeenkomst die strookt met onze doelstelling. Bij twijfel beslist het bestuur.

Verhuurd wordt:

  • Paviljoen, inclusief terras, keuken, keukeninventaris en sanitair,

Huurder betaalt hiervoor een vaste vrijwilligersvergoeding, inbegrepen bij de huursom;

  • Pipowagen inclusief inventaris
  • Vuurcirkel inclusief hout, eventueel met stokken om broodjes te bakken

Het gehele terrein inclusief waterpartijen en speeltoestellen is ter beschikking, maar kan niet exclusief aan de verhuurder beschikbaar worden gesteld. Speelhof Hoogerzael is openbare ruimte en wordt niet afgesloten.

Artikel 2: huurpijs

De huurprijzen worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd op de website.

Artikel 3: huurperiode

Verhuur van het Paviljoen is mogelijk per dagdeel buiten de reguliere openingstijden (woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag), en indien een vrijwilliger beschikbaar is. De activiteit dient voor zonsondergang of uiterlijk om 22.00 uur volledig te zijn beëindigd.

Artikel 4: aanwijzingen, zorgplicht gebruiker en aansprakelijkheid voor schade

Indien een door het bestuur met het toezicht belaste vrijwilliger gedurende de huurperiode bij de activiteit aanwezig is, dient de verhuurder diens aanwijzingen meteen op te volgen. Hetzelfde geldt voor aanwijzingen door een vertegenwoordiger of lid van het bestuur dat zich als zodanig bekend maakt.

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. Eventuele schade, ontstaan tijdens de huurperiode, moet de huurder melden bij de verhuurder. De huurder is verplicht op de in artikel 3 vermelde eindtijd van de huur, een door de verhuurder aan te wijzen persoon toe te staan om in het bijzijn van de huurder het gehuurde te inspecteren. Bij geconstateerde schade aan gebouw en/of inventaris kan de huurder zonodig aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5: opzegging (annulering) door de huurder

Annulering van de huurovereenkomst tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de huur is kosteloos. Wanneer de huurder minder dan 48 uur voor aanvang van de huur de overeenkomst opzegt, is 50 % van het huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd.

Artikel 6: vrijwaring voor schade

Het gebruik van het terrein, de waterpartijen en de speeltoestellen is geheel voor eigen risico van de huurder.

De huurder is volledig verantwoordelijk voor toezicht op de minderjarigen die onder zijn hoede zijn.

De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

De huurder vrijwaart de verhuurder van enige aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel  bij enig lid van zijn gezelschap, ontstaan op het terrein tijdens de huurperiode.

Artikel 7: open vuur

Het maken van open vuur en het gebruik van barbecues op het terrein is verboden.

Uitsluitend in de hiervoor ingerichte vuurcirkel kan een vuur worden aangelegd. Het vuur kan  uitsluitend gestookt worden met het door verhuurder bijgeleverde hout. Het vuur dient in omvang beperkt te blijven tot de afmeting van de aanwezige metalen vuurkorf. Op geen enkele andere plaats mag (open) vuur gestookt worden.

Artikel 8: gebruik van nutsvoorzieningen

In vermelde huurprijs is begrepen de vergoeding voor het gebruik van water en elektriciteit. Stookhout voor kampvuur of barbecue wordt verstrekt na verkregen schriftelijke toestemming zoals bedoeld in artikel 7.

Artikel 9: verzekering

De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en) uit het gezelschap van de huurder brandschade ontstaat is de huurder volledig voor die schade aansprakelijk.

Artikel 10: overige voorwaarden

Het gehele terrein is verboden voor honden.

Alcohol en roken

  1. Alcoholische dranken worden niet verkocht en worden uitsluitend voor eigen gebruik door de huurder meegenomen. Alcoholische dranken mogen niet worden genuttigd op het terrein, ook niet aan de picknicktafels. De huurder wordt verantwoordelijk gehouden voor gevolgen van overtreding van deze bepaling en voor alle eventuele overlast hierdoor veroorzaakt.
  2. Roken is in het Paviljoen en in de Pipowagen verboden.

 Maximaal aantal personen

Het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd in het Paviljoen aanwezig mag zijn is 30.

Calamiteiten
Bij onraad, natuurgeweld of overige calamiteiten dient de huurder zo nodig onverwijld de hulpdiensten te alarmeren via 112. Vervolgens neemt de huurder contact op met de (vertegenwoordiger van) de verhuurder via één van de op het huurcontract aangegeven telefoonnummers.

Het is niet toegestaan met (motor)voertuigen en/of fietsen over het gras te rijden.

Parkeren

Parkeren en of uitladen op het terrein is niet toegestaan tenzij de huurder vooraf schriftelijk toestemming van de verhuurder heeft gekregen. Huurder kan eventueel auto’s parkeren in de daartoe aangewezen parkeervakken op het pleintje voor het Seispark

Artikel 11: ontbinding

Indien de huurder niet aan de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Alle eerder overeengekomen gebruik vervalt daarmee per direct.

Artikel 12: vaststelling en publicatie van de huur- en gebruiksvoorwaarden

Het bestuur van de Stichting Speelhof Hoogerzael stelt de huur- en gebruiksvoorwaarden vast. Wijziging van de voorwaarden wordt goedgekeurd in de bestuursvergadering. Na vaststelling, c.q. wijziging, worden de voorwaarden gepubliceerd op de website. Voorts zijn ze beschikbaar op aanvraag (bij de secretaris).

telefoonnummers voor contact bij calamiteiten: 06 – 46 49 76 50 of 06 – 20 63 55 46

 

Middelburg, april 2023